Zorgverzekering en kosten

VERGOEDING FYSIOTHERAPIE

Wij adviseren u om vóór aanvang van de behandelingen uw zorgverzekering polis te controleren. Zo bent u de hoogte van de voorwaarden van uw verzekering ten aanzien van de vergoeding fysiotherapie en/of manuele therapie.
Fysiotherapie en manuele therapie worden over het algemeen niet vergoed vanuit de basisverzekering. Echter bij chronische zorg fysiotherapie, na de eerste 20 behandelingen, worden de behandeling vergoed vanuit het basispakket.

Het Academie Instituut heeft contracten met alle zorgverzekeraars. De vergoeding voor fysiotherapie verschilt per polis. U kunt veel informatie vinden op www.fysiovergoeding.nl onder op de website van uw verzekeraar.
Let op: behandelingen bij een andere praktijk tellen mee in één kalenderjaar voor het totaal. Bent u bijvoorbeeld verzekerd voor 9 behandelingen per jaar en heeft u al 3 behandelingen gehad bij een praktijk elders dan krijgt u dit kalenderjaar nog 6 behandelingen vergoed.

Graag maken wij u erop attent dat u van uw zorgverzekeraar niet op één en dezelfde dag op twee verschillende locaties een behandeling mag ondergaan.

Wij wijzen u erop dat het te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid is om bij uw zorgverzekeraar te controleren of zittingen al dan niet vergoed worden en raden u aan daartoe de polisvoorwaarden te raadplegen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Op het Academie Instituut kunnen wij alleen een niet-bindende indicatie geven van de vergoeding.

Als u voor de behandeling die u ondergaat verzekerd bent, wordt uw factuur meestal automatisch doorgestuurd naar uw verzekeraar. U hoeft dan zelf niets te doen. Als u niet verzekerd bent of niet bent aangesloten bij een gecontracteerde verzekeraar, ontvangt u aan het begin van elke maand een factuur met daarop het aantal behandelingen en het bijbehorende bedrag dat u dient te voldoen.

ZORGVERZEKERING

De DTF (Directe Toegankelijkheid Fysio), die sinds 1 januari 2006 van kracht is, maakt dat de patiënt steeds meer de regie in eigen hand heeft. De patiënt kan immers zonder verwijzing, direct bij een fysiotherapeut terecht.

Het is belangrijk dat de patiënt zich goed aanvullend verzekerd. Fysiotherapie wordt niet altijd vanuit het basispakket vergoed. Per aanvullende verzekering zijn er grote verschillen in het aantal behandelingen dat vergoed wordt. Voor patiënten met een chronische aandoening geldt dat zij vanuit de basisverzekering vergoed worden. De eerste twintig behandelingen moet de patiënt echter zelf betalen! Een goede aanvullende verzekering is daarom zeer van belang.

De term ‘chronisch’ roept overigens nogal eens verwarring op. De overheid heeft een lijst samengesteld met zogenaamde ‘chronische indicaties’. Het betreft een lijst met aandoeningen waarbij de vergoeding voor fysiotherapie grotendeels vanuit de basisverzekering geregeld wordt. Er is voor deze vergoeding een verwijzing door een arts of specialist nodig. Alleen wanneer een aandoening voorkomt op de lijst is er sprake van een chronische indicatie.

 

TARIEVENLIJST PER JANUARI 2020

Deze lijst geldt voor personen die alleen een basisverzekering hebben afgesloten of bij personen die hun aanvullende verzekering voor fysiotherapie al hebben gebruikt in het jaar 2020.

Voor personen die aanvullend verzekerd zijn bij de door ons gecontracteerde verzekeraars geldt een ander tarief. Voor meer informatie kunt u de lijst in de wachtkamer raadplegen, kijken op www.fysiovergoeding.nl of navraag doen bij de receptie.

LET OP: Eerste afspraak zonder verwijzing:
Uw eerste afspraak zonder verwijzing bestaat uit een screening (€  18,75), een intake en een onderzoek (€  54,00). Op basis van de bevindingen tijdens het onderzoek, zal er in overleg, direct een eerste behandeling gegeven worden (€  44,75).

LET OP: Eerste afspraak met verwijzing:
Uw eerste afspraak met verwijzing bestaat uit een intake en een onderzoek (€  59,50). Op basis van de bevindingen tijdens het onderzoek, zal er in overleg, direct een eerste behandeling gegeven worden (€  44,75).

 

Screening €  18,75
Intake en onderzoek na screening €  54,00
Intake en onderzoek na verwijzing €  59,50
Zitting fysiotherapie €  44,75
Zitting fysiotherapie Aan Huis €  63,55
Zitting manuele therapie €  56,90
Zitting bekkentherapie €  56,90
Zitting psychosomatische therapie €  56,90
Eenmalig fysiotherapeutische onderzoek €  89,90
Lange zitting voor complexe aandoening €  85,00
Lange zitting Aan Huis €  103,80
Telefonische zitting €  18,90
Toeslag aan huis/inrichting €  18,80
Eenvoudige c.q. korte rapporten 30min: €  66,00
45 min: €  95,00
Meer gecompliceerde rapporten 60 min: €  125,00
Niet nagekomen afspraak of te laat afgezegde afspraak (< 24 uur) 75 % van het hierboven genoemde tarief
Sportarts Vergoeding hangt af van diagnose + aanvullende onderzoek. Indien 2x bezoek (nieuw + 1 controle) is het gemiddeld € 200,- Uit BASIS: eerst eigen risico opmaken. Verwijs naar de site van UMCU voor tarieven.

 

BETALINGSVOORWAARDEN

De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, zullen voor 75% van het behandeltarief bij u in rekening worden gebracht.
  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is er sprake van verzuim en staat het de fysiotherapeut vrij om, zonder nadere ingebrekestelling, incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.
  5. In het geval dat de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem/haar geleverde diensten aan een factoringbedrijf heeft verbonden, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.