Betallingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.

  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, zullen voor 75% van het behandeltarief bij u in rekening worden gebracht.

  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is er sprake van verzuim en staat het de fysiotherapeut vrij om, zonder nadere ingebrekestelling, incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

  5. In het geval dat de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem/haar geleverde diensten aan een factoringbedrijf heeft verbonden, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.