Privacy

 

Privacybeleid Stichting Academie Instituut Fysiotherapie PLUS

 

Stichting Academie Instituut Fysiotherapie PLUS (hierna aangeduid als ‘het AI’) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Het AI houdt zich daarbij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In onze privacyverklaring leggen wij helder en transparant uit wat ons privacybeleid is en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. De volledige privacyverklaring kunt u vinden op onze website: www.academieinstituut.nl

 

In deze privacyverklaring staat o.a. dat:

 

 • Uw persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor de specifieke doelen waarvoor deze zijn verstrekt, namelijk administratie en fysiotherapeutische zorgverlening;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen door het AI zijn genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen;
 • Er geen persoonsgegevens van u worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Het AI op de hoogte is van uw rechten m.b.t. persoonsgegevens, het AI deze rechten respecteert en u daarover informeert;
 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, ook een beperkt aantal andere personen toegang heeft tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen

(bijvoorbeeld waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, stagiaires en administratieve krachten). Al deze personen hebben geheimhoudingsplicht.

 • U het recht hebt om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Als u van mening bent dat deze gegevens onjuist zijn vastgelegd dan kunt u de behandelend fysiotherapeut opdragen deze te wijzigen.

 

Om de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog  niveau te houden, dient er wetenschappelijk onderzoek te worden verricht.  Daarvoor is het onder andere noodzakelijk dat er statistieken worden bijgehouden. Als uw gegevens daarvoor gebruikt worden dan zijn deze, om uw privacy te  waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar (anoniem).

 

Als u er bezwaar tegen hebt dat uw anonieme gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, dan kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.

 

Als het voor het onderzoek van belang is dat uw gegevens wel persoonlijk herleidbaar zijn, dan zullen deze pas verstrekt worden (aan de onderzoeker) als u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

 

Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste  familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor   toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt.  Nadat uw behandeling is afgerond, worden uw gegevens gedurende 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen de daartoe bevoegde personen ze in kunnen zien.

 

 

Voor administratie en fysiotherapeutische zorgverlening kunnen wij o.a. vragen om de volgende persoonsgegevens:

 

 • naam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adres en woonplaats
 • naam van uw huisarts
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • BSN-nummer
 • Gegevens over uw gezondheid

 

Als Stichting Academie Instituut Fysiotherapie PLUS zijn wij verantwoordelijk voor de juiste omgang met uw persoonsgegevens. Als u van mening bent dat het AI niet op de juiste manier met uw  gegevens omgaat, dan kunt u dit, via de binnen de praktijk geldende klachtenregeling, kenbaar maken. Hebt u n.a.v. onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt dan kunt u ons mailen: info@academieinstituut.nl of bellen: 030-2515596.